quản lý tòa nhà

Trang chủ
Tuyển sinh
Giới thiệu
Đào tạo
Thông báo
Mẫu đơn từ dành cho sinh viên
Download tài liệu
Video
Trang chủ > Đào tạo > Đào tạo tại chức

Đại học tại chức (ngành tiếng Anh)
  • Đối tượng đào tạo: Những người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Bổ túc TH, THCN, TH nghề)
  • Thời gian đào tạo:  4,5 năm
  • Cấp bằng: Cử nhân ngành Tiếng Anh


LIÊN HỆ

Ban chñ nhiÖm khoa

 Th.s NguyÔn V¨n Quang-Phã chñ nhiÖm-phô tr¸ch Khoa

 

    §td®: 0913023333, em¹il: quanghou@gmail.com

 

-  TS. Hoµng TuyÕt Minh- Phã chñ nhiÖm-phô tr¸ch hÖ Võa lµm võa häc

    §td®: 0915090670, email: hoangtuyetminh71@gmail.com

 

-  TS. Hå Ngäc Trung  -Phã chñ nhiÖm-phô tr¸ch hÖ ChÝnh qui

    §td®: 0913306484, email: hongoctrung74@gmail.com

 

Chñ nhiÖm líp

 

      -Phan Lª TuÊn- §td®: 0913363991, email: tuanminhkiet@yahoo.com.vn

 Gi¸o vô phô tr¸ch

 

    - Phan Thanh C¶nh- §td®: 0912345971, email: phancanh73@gmail.com


Thông báo điểm thi
Điểm thi hệ chính quy
Điểm thi hệ VB 2
Điểm thi hệ liên thông
Điểm thi hệ song bằng
DỮ LIỆU TÂN SINH VIÊN
Kết quả học tập
Thông báo
TIẾNG ANH MIỄN PHÍ
Link quan trọng học tiếng Anh
Thống kê
Đang online:
120
Lượt truy cập
5,697,960

Khoa tiếng Anh - Viện Đại học Mở Hà Nội 
Cơ sở I (Văn phòng):
Phòng A2.10, Nhà B101 Phố Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38692274

Cơ sở II (Địa điểm học tập):
Nhà C, 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (024) 38685893    Fax: (024) 38691587
E-mail: khoatienganh@hou.edu.vn
Website: www.tienganhdhm.com
© Copyright 2011 Khoa Tiếng Anh - Viện Đại học Mở Hà Nội
Thiết kế và phát triển bởi Bambu®